?

Log in

No account? Create an account
A Windling walks into a jar... -- Day [entries|friends|calendar]
Bättre än de flesta

[ website | Skriv ny post ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Framtid & sånt [24 Aug 2005|11:28pm]
Det har visat sig vara en rätt dålig tid att försöka spela över nät, eftersom folk mår dåligt och har ont om tid och så. Vad ska vi göra? För de som inte känner för att skriva något själva har jag riggat upp en fin omröstning! Som alla kan göra, även om man skriver något också.

Som vanligt mottages svar tacksamt från alla som blivit medlemmar i gruppen.

...jag måste sova, och åker i Göteborg imorgon bitti, så, eh. Godnatt? Ni fattar säkert hur man gör det här utan att jag babblar på en massa!

Poll #558427 Windlingjar, igen

Lägga spelet på is tills alla har lust att spela igen?

Ja
6(100.0%)
Nej
0(0.0%)
Döda det permanent istället
0(0.0%)
3 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 24th, 2005 ]
[ go | previous day ]